Privacy statement OPTI-CLOT Webportaal

Online Privacyverklaring, laatst bijgewerkt op 12 december 2022

 1. Inleiding

  Het Academisch Medisch Centrum hierna “AMC, wij of ons” is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam en is een publiekrechtelijke rechtspersoon, handelend onder de naam AMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34362777. Het AMC heeft als voornaamste doelstellingen medische zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het waarborgen van de privacy van patiënten, medewerkers, studenten, (website)bezoekers en overige relaties, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie is een fundamenteel onderdeel van de vorengenoemde doelstellingen van het AMC.
  In dit kader zet het AMC zich in om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en het zorgvuldig verwerken van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) te waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.
  Om u via deze website van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het AMC persoonsgegevens van u verwerkt (verzamelt, opslaat of anderszins verder verwerkt). Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld, uw naam en woonplaats gegevens of uw e-mailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de Avg is het AMC is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die het AMC via deze website verzamelt en verder verwerkt. In dit kader draagt het AMC er zorg voor dat het verzamelen en verder gebruik van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Het AMC heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onder punt 9 van deze online privacyverklaring. In deze online privacyverklaring informeert het AMC u over hoe het AMC persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze online privacyverklaring geldt voor deze website. Verder geldt deze online privacyverklaring ook voor de andere websites van het AMC, tenzij het AMC aan de bezoeker van de andere AMC website een privacyverklaring met een andere inhoud aanbiedt.

 2. Persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen

  Het AMC verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel, het AMC dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien AMC de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van het AMC. Hierna geven wij de volgende voorbeelden:

  • Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over het OPTI-CLOT webportaal dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
  • Wanneer u aan ons vraagt om gegevens in het OPTI-CLOT webportaal aan te passen of te verwijderen dan zullen wij gebruikmaken van uw account gegevens of gegevens van één van uw patiënten wanneer het om een aanpassing van diens gegevens betreft.
  • Gerechtvaardigde belangen van het OPTI-CLOT webportaal waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn: voor het verstrekken van doseeradviezen, voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening, of voor de beveiliging van de applicatie. De volgende persoonsgegevens verzamelt het AMC via deze website voor de hierna aangegeven doelen:
  Persoonsgegevens Doel verwerking
  Naam, telefoonnummer, e-mailadres. Om contact met u op te nemen wanneer het advies voltooid is, of voor contact over het te geven advies.
  Informatie van uw patiënt: geboortedatum, diagnose, gewicht, lengte, geslacht, behandelcentrum, informatie over het huidige behandelplan, informatie over de laatste drie profylactische doseringen, PK-profiel. Om de relevante gegevens voor een gepersonaliseerd dosering advies te versturen naar onze farmacologen. De geboortedatum van uw patiënt is nodig om de herleidbaarheid van de juiste patiënt te waarborgen wanneer de situatie hiernaar vraagt (bijvoorbeeld bij het verwijderen van de persoonsgegevens uit het portaal).
  Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Om communicatie tussen uw computer of telefoon en het OPTI-CLOT portaal mogelijk te maken. Ook wordt het IP-adres gebruikt voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden.
  Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 3 van het voorgaande in geaggregeerde vorm (niet direct naar personen herleidbaar). Voor kwaliteitsmeting en verbetering van de website en de diensten die via de website worden aangeboden.
  Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 3 van het voorgaande. Voor het voldoen aan wettelijke plichten (voor gerechtvaardigde belangen van het AMC: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen).

  Rechtmatige grondslag: in beginsel verzamelt en verwerkt het AMC via deze website uw persoonsgegevens alleen: (1) indien u (of uw patiënt) vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van het AMC; (2) indien de wet het AMC daartoe verplicht; of (3) ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van het AMC. Indien u niet wilt dat het AMC uw persoonsgegevens langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. AMC zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van het AMC of een derde dat verbiedt. Indien het AMC op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken. Bewaartermijnen: AMC bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het AMC. Bijzondere persoonsgegevens: in beginsel verzamelt het AMC niet meer bijzondere persoonsgegevens dan nodig via de website. Bijzondere persoonsgegevens die nooit verzameld zullen worden betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, en biometrische gegevens.

 3. Uw rechten

  U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die wij verzamelen via deze website:

  • Inzage: u kunt het AMC vragen om de persoonsgegevens die het AMC van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
  • Correctie: indien persoonsgegevens die het AMC van u verwerkt niet correct zijn, kunt u het AMC vragen om deze te corrigeren;
  • Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door het AMC of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door het AMC niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan het AMC heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u AMC vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;
  • Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het AMC verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;
  • Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door het AMC kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Dataportabiliteit: indien u aan het AMC persoonsgegevens heeft verstrekt en het AMC deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u het AMC verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

  Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het AMC via opticlot@amsterdamumc.nl. Het AMC zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen. AMC zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

 4. Delen en doorgeven van uw Persoonsgegevens

  AMC draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij: (1) dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van het AMC; (2) dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van het AMC, in welk geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld; (3) de wet het AMC daartoe verplicht; (4) het een leverancier van AMC betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier aan het AMC verleent. In dit laatste geval draagt het AMC er zorg voor dat zij een verwerkersovereenkomst sluit met de betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door het AMC. Indien in het kader van gebruik van deze website door u dan wel verlening van diensten aan u via deze website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt - die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens - zal het AMC dat de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

 5. Vertrouwelijkheid en beveiliging

  Het AMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van het AMC, kan het AMC bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het AMC betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

 6. Cookies

  Het AMC kan gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website en online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketing activiteiten meten. Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
  Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.
  Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren. Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

  Doel Omschrijving Soort & Duur
  Authenticatie Houdt bij of de gebruiker middels two-factor authentication recentelijk geauthenticeerd is. Functioneel, loopt af bij einde sessie
  Voorkeurstaal Houdt de voorkeurstaal van de gebruiker bij. Functioneel, onbeperkt
 7. Links naar andere websites

  Wees u ervan bewust dat AMC websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 8. Geldige versie

  AMC kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van de online privacyverklaring van het AMC gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 9. Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

  Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken bij de de Functionaris Gegevensbescherming van het AMC, mevrouw J.B.M. Inge, die bereikbaar is via fg@amc.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het AMC uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.